Sản phẩm cuộc thi “Sáng tạo vật dụng vệ sinh trường học”

Lượt xem:


Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh, vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2017;

Căn cứ công văn số 2193/STC-HCSN ngày 11/9/2017 của Sở Tài chính về việc thẩm định kinh phí Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-SGDĐT ngày 18/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai các hoạt động truyền thông thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả” năm 2017, Công văn số 1591/TL-SGDĐT, ngày 21/11/2017 của Sở GD&ĐT ĐăkLăk, về Thể lệ cuộc thi “Sáng tạo vật dụng vệ sinh trường học”