Thi HSG cấp huyện: thứ 7 ngày 3/2/2018 tại trường THCS Nguyễn Khuyến, HS có mặt trước 6h30′

Lượt xem:


UBND HUYỆN EA KAR

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 27/PGDĐT-THCS

V/v tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea Kar, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở;

– Hiệu trưởng trường PTDTNT-THCS Ea Kar;

 

Căn cứ Công văn số 1197/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 29/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH, ngày 01/09/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ Văn bản số 318/PGDĐT-THCS, ngày 05/09/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kar về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017-2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) huyện và lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn HSG tỉnh năm học 2017-2018 như sau:

  1. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN – TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh đang học cấp THCS và chỉ được dự thi một môn.

1.2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

– Đạt kết quả xếp loại Học kỳ I về hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên;

– Được chọn vào đội tuyển sau Kỳ thi lập đội tuyển cấp trường.

1.3. ĐỊA ĐIỂM, LỊCH THI VÀ CHƯƠNG TRÌNH THI

  1. a) Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Khuyến, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
  2. b) Lịch thi: Ngày 03/2/2018: Học sinh có mặt trước 06 giờ 30 phút để khai mạc và dự thi theo lịch.
Sáng 03/02/2018

(Bắt đầu làm bài từ 07 giờ 30 phút)

TT Các môn thi Thời gian làm bài
1 Toán 150 phút
2 Vật lí 150 phút
3 Hóa học 150 phút
4 Sinh học 150 phút
5 Tin học 150 phút
6 Ngữ văn 150 phút
7 Lịch sử 150 phút
8 Địa lí 150 phút
9 Tiếng Anh 150 phút
  1. c) Chương trình thi:

– Nội dung: Trong phạm vi Chương trình cấp THCS hiện hành và có yêu cầu nâng cao.

– Hình thức: Các môn thi đều thi theo hình thức tự luận. Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có câu hỏi về lý thuyết thực hành;

+ Môn Tiếng Anh ở bài thi viết, có phần thi nghe hiểu, học sinh nghe đĩa CD và trả lời ngay vào tờ giấy thi có đề in sẵn.

+ Môn Tin học thi với ngôn ngữ lập trình Pascal trên máy tính (phần mềm Turbo Pascal 7.0, Free Pascal).

1.4. ĐĂNG KÝ DỰ THI

  1. a) Số lượng đăng ký dự thi: Số lượng cho mỗi đội (mỗi môn) dự thi:

– Trường THCS Hùng Vương, Nguyễn Khuyến, Chu Văn An: Không quá 04 HS/môn. Riêng môn Tin học không quá 03 HS.

– Các trường THCS còn lại: Không quá 03 HS/môn. Riêng môn Tin học không quá 02 HS.

  1. b) Hồ sơ dự thi:

– Quyết định thành lập các đội tuyển dự thi của trường.

– Bảng thống kê học sinh dự thi.

– Danh sách học sinh đăng ký dự thi (lập theo môn).

– Phiếu kết quả Học kỳ I có xác nhận của Hiệu trưởng (có dán ảnh).

– Bản photocopy Giấy khai sinh.

– Thẻ dự thi có dán ảnh (Có ký xác nhận, đóng dấu của Hiệu trưởng cấp, không nộp, chỉ xuất trình khi thi).

  1. c) Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi: Các đơn vị đăng ký tại bộ phận chuyên môn THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 24/01/2018.
  2. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

2.1. TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI DỰ THI

Các đơn vị có học sinh dự thi cử 01 cán bộ hoặc giáo viên làm trưởng đoàn; Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức cho học sinh của đơn vị mình đi lại, ăn ở chu đáo (kinh phí ăn, ở và đi lại do các đơn vị tự túc).

2.2. TỔ CHỨC KỲ THI CẤP TRƯỜNG

– Các trường THCS cần thông báo rộng rãi: Ngày giờ thi, lịch thi, số lượng, … của Kỳ thi chọn HSG đến với các em học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dự thi.

– Các trường cần lên kế hoạch bồi dưỡng HSG để công việc chọn học sinh vào đội tuyển có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như số lượng dự thi đã ấn định.

2.3. TỔ CHỨC KỲ THI CẤP HUYỆN

Phòng GDĐT giao cho trường THCS Nguyễn Khuyến (nơi đặt địa điểm hội đồng coi thi) chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho hội đồng coi thi hoàn thành nhiệm vụ.

  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

3.1. CÁC MỐC THỜI GIAN

NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
Thi chọn HSG trường và lập các đội tuyển THCS Trước 24/01/2018 Các trường THCS và PTDTNT-THCS
Đăng ký dự thi HSG huyện THCS Trước 24/01/2018 Bộ phận chuyên môn THCS Phòng GDĐT
Thi chọn HSG huyện THCS 03/02/2018 THCS Nguyễn Khuyến

3.2. LƯU Ý VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ LÀM DỮ LIỆU THI

– Phòng GDĐT chỉ nhận hồ sơ đăng ký đúng thời hạn quy định.

– Các đơn vị lập danh sách dự thi và làm dữ liệu thi gửi về bộ phận chuyên môn THCS phòng GDĐT, gồm:

+ Các biểu bảng đăng ký dự thi được in trên giấy khổ A4.

+ Các file dữ liệu thi thực hiện thật chính xác. Sử dụng font chữ Times New Roman thuộc bảng mã 39.Unicode (gửi file qua email nội bộ của bộ phận chuyên môn THCS phòng GDĐT).

Kỳ thi học sinh giỏi trên đây có ý nghĩa to lớn, hợp nguyện vọng của giáo viên, học sinh và nhân dân, có tác dụng lớn đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, các đơn vị cần khẩn trương chuẩn bị chu đáo. Phối hợp với các ban ngành, tổ chức xã hội và ban Đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức tốt từ khâu bồi dưỡng HSG đến khi kết thúc Kỳ thi chọn HSG giỏi cấp huyện.

Nhận được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng trường PTDTNT-THCS và các trường THCS, các bộ phận có liên quan nghiên cứu và triển khai để Kỳ thi tiến hành thuận lợi và nghiêm túc, đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:

– Như trên (thực hiện);

– UBND huyện (báo cáo);

– Lãnh đạo Phòng GDĐT (báo cáo);

– Lưu: VT, CM THCS phòng GDĐT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Lâm Thị Phúc Dung