Phan Xuân Tân
Phan Xuân Tân Tổ sinh thể Tổ trưởng
Lê Văn Phú
Lê Văn Phú Tổ sinh thể Tổ phó
Đoàn Thị Huy
Đoàn Thị Huy Tổ sinh thể Giáo viên
Đào Bảo Hân
Đào Bảo Hân Tổ sinh thể Giáo viên
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo Tổ sinh thể Giáo viên